SUN Pingping

Lingua: 
L-OR/21 - LINGUA CINESE
Tipologia: 
Lettore di madrelingua

Per il ricevimento da Maggio 2021 fino a Giugno 2021:

Lunedi 11/12

giovedi 11/12

Il ricevimento si intende solo online e con prenotazione sulla mia mail. Grazie

Anno Accademico 2020-2021

Lingua e Traduzione Cinese 1

口试说明

 

L’Esame orale è diviso in sei parti: 六个部分

 

  1. Gli studenti devono preparare una presentazione di circa due minuti;

请准备一段话或者介绍一下儿自己(2分钟左右)

  1. L’insegnante fa qualche domanda;

   老师问问题

3)Saper leggere le seguenti tre poesie, di cui due a memoria, e sempre a memoria il seguente breve brano;

背诵两首诗(三首中选择两首)和一个小短文

   

Sceglierne due da imparare a memoria

静夜思 Jìng yè sī

 

春晓  Chūn xiǎo

李白  Lǐ Bái

 

孟浩然  Mèng Hàorán

 

床前明月光,

Chuáng qián míng yuè guāng,

 

春眠不觉晓,

 Chūn mián bù jué xiǎo,

 

疑是地上霜。

yí shì dì shàng shuāng.

 

处处闻啼鸟 。

chù chù wén tí niǎo.

 

举头望明月,

Jǔ tóu wàng míng yuè,

 

夜来风雨声,

Yè lái fēng yǔ shēng,

 

低头思故乡。

dī tóu sī gù xiāng.

 

花落知多少?

huā luò zhī duō shǎo?

 

 

相思 Xiāngsī

 

王维 Wáng Wéi

 

红豆生南国,

Hóng dòu shēng nán guó,

 

春来发几枝。

chūn lái fā jǐ zhī.

 

劝君多采撷,

Quàn jūn duō cǎi xié,

 

此物最相思。

cǐ wù zuì xiāng sī.

 

Brano da imparare a memoria

我在罗马大学学习汉语,我是一年级的学生。 我们有两个老师,一个老师教我们语法,一个老师教我们课文和口语。

我每天上午都在大学上课,下午在家做练习。

汉语很难,但是我很喜欢。明年我想去北京,在北京学习汉语和中国文学。

 

 

4)Saper leggere e tradurre all’impronta i brani alla fine delle lezioni, dalla 13-20;

读阅读(13—20课)中的一个或两个句子,做翻译

5)Saper indicare i radicali di caratteri conosciuti o sconosciuti:

看汉字,找出这个汉字的部首,用意大利语说部首的意思

6)Saper leggere e tradurre in italiano(春节)

   读“春节”,做翻译

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春节

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma