Dark microglia: a new phenotype predominantly associated with pathological states

GLIA 2016. doi: 10.1002/glia.22966
Bisht Kanchan, Sharma Kaushik P, Lecours Cynthia, Gabriela Sánchez Maria, El Hajj Hassan, Milior Giampaolo, Olmos Alonso Adrián, Gómez Nicola Diego, Luheshi Giamal, Vallières Luc, Branchi Igor, Maggi Laura, Limatola Cristina, Butovsky Oleg, Tremblay Marie Ève
submitter: Cristina LIMATOLA

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma